سلام دوست خوب من...آره اين وبلاگ پدرامه كسي كه 10 ساله عشقش اونو تنها گذاشتو رفت پیش معبود.... كسي كه عشقش به وعده هايي كه به اون داده بود نتونست وفا کنه.... اما ...پدرام هنوز اميدواره..هنوزم دوسش داره ..آخه اون فقط روحشو از پدرام مخفي كرد اره اون جسمش رو نبرد ....الان بين عشق منو اون فاصله اي نيست حدود يكو نيم متر همين من رو زمین اون... .....پس عزيزم *جونم*نفسم*وعده ما جلوي پل صراط..... باشه.......يادت نره ها مـــــــــــــــــــــرگ احســــــــــــــــــــــــــاس - بین عشق منو تو فاصله ای نیست

مـــــــــــــــــــــرگ احســــــــــــــــــــــــــاس

 

      

 

دســـتامــــو دراز میکــــنم ، به ســـمته .....

 

به ســــمته چــــی؟! به ســــمته کــــــی ؟!

 

دســـتامو به طرف ســـتاره ای دراز میکـــــنم تا بگیرمش ؛

 

ستاره در حال چشمک زدنه ، یا روشنه یا خاموش؛

 

وقتی دستمو به سمتش دراز میکنم  ، روشنه .... خوشحال میشم ،

 

تا میگــــــــیرم تو دســــتم خامــــوش میشــــه ؛

 

ولـــــش میکنم .... پرتش میکــــــــنم ؛

 

 تا ولــــش میکــــنم دوباره روشـــن میشــــه ؛

 

ناراحت میشـــــم ، آخه دلـــــم میخواد ستاره ای که تویه دستمه همیشه روشن باشه ،

 

نه اینکـــــــــه فقط روشنائیش چشـــامو خـــــیره کـــــنه ،

 

ولـــــی وقتــــــــــی میگـــــیرم تو دســــتم خامـــوش باشــــه ؛

 

یکــــــی از بدترین اتفاقاتی که ممکـــنه واســـه آدم بیفته چیزی نیست جز ،

 

« مـــــــــــــــــــــرگ احســــــــــــــــــــــــــاس .... »

 

و به نظــــر من : « هر مرگی رو میشه تحمل کرد ، جز مرگ احساس »

 

احساسم گــــم شده !

 

الـــبته شاید هنوزم  هست ولــــی خودشـــو قایـــم کــــــرده !!

 

شــــــایدم احســــــاســــــم مــــــرده  !!!

بايگاني

بين عشق منو تو فاصله اي نيست

چه قدر سخته تو تابستون با غريبي آشنا شي يا اينکه وقتي بهار شه يه جوري ازش جدا شي چه سخته بي بهونه ميوه کال رو چيدن به خدا کم غصه اي نيست چند روزي تو رو نديدن چه سخته اون کسي که ميگفت واسه چشات ميمره بره و ديگه سراغي از تو و چشات نگيره گفتي که منو دوست نداري گله اي نيست بين عشق منو تو فاصله اي نيست گفتم که کمي صبر کن و گوش به من ده گفتي که بايد بروم حوصله اي نيست گفتم که کمي فکر خودم باشم انوقت جز عشق تو در خاطر من شعله اي نيست رفتي تو خدا پشت و پناهت بگذار بسوزد دل من مسئله اي نيست

امکانات
لينکها در صفحه جديد

کليه حقوق محفوظ است